Privacy statement

Privacyverklaring Hotel in Motion B.V.

Hotel in Motion B.V. (‘HIM’) vindt jouw privacy belangrijk. Wij verwerken en gebruiken jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier. Wij houden ons hierbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit betekent dat wij:

 • jou op begrijpelijke en transparante wijze informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens en jouw rechten;
 • persoonsgegevens alleen gebruiken voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen. Deze doelen zijn concreet, duidelijk en worden van te voren vastgesteld.
 • gegevensverwerking baseren op een wettelijke grondslag; en
 • passende beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en diefstal.

Contact
HIM is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan je een e-mail sturen naar info@hotelinmotion.nl.

Reikwijdte
Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle websites van HIM. Onder HIM vallen de volgende websites/labels:

 • hotelprofessionals.nl (‘HP.nl’): een vacature website voor de hospitality sector.
 • mjpeople.nl (‘MJP.nl’): een werving en selectie website voor de hospitality sector
 • hotelleadersnetwork.com (‘HLN’): een netwerkplatform voor managers en directeuren binnen de hospitality sector.
 • hotelvrijmibo.com (‘HVMB’): een netwerkplatform voor een vrijdagmiddagborrel voor de hospitality sector die eens per kwartaal plaatsvindt.

Persoonsgegevens
HIM legt jouw persoonsgegevens vast in haar database voor eigen gebruik door HIM en het gebruik van jouw persoonsgegevens door werkgevers die op zoek zijn naar een geschikte kandidaat voor een vacature of andere in deze Privacyverklaring genoemde organisaties. Hiervoor leggen wij vast:

 • jouw contactgegevens
 • CV
 • motivatie voor de vacature, en
 • andere zaken voor zover wettelijk vereist of met jouw toestemming.

Bijzondere Persoonsgegevens
HIM verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens met jouw toestemming. Voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands gezondheid, ras, politieke opvatting, geloofsovertuiging of strafrechtelijke verleden.

Ook een pasfoto is een bijzondere persoonsgegeven. Kies je ervoor je pasfoto op te nemen in jouw CV, dan geef je toestemming voor het bewaren in de HIM database en het doorgeven van jouw CV inclusief pasfoto aan werkgevers die vacatures hebben geplaatst op hotelprofessionals.nl of opdrachtgevers van mjpeople.nl.

Doelen van verwerking
Wij verwerken jouw gegevens om:

 • vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen;
 • jou aanbiedingen, nieuwsbrieven, vacatures en/of uitnodigingen voor events toe te zenden;
 • beveiliging en verbetering van de websites van HIM te bevorderen, evenals voor marketingdoeleinden (bijv. adverteerders op onze websites en sponsoren voor de events die HIM organiseert). HIM gebruikt hiervoor automatisch gegenereerde gegevens die alleen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd en niet tot jou herleidbaar zijn.

Gebruik van websites

De persoonsgegevens die je verstrekt in het kader van het gebruik van één van onze websites en/of een aanmelding voor één van onze diensten, kan HIM gebruiken voor alle diensten van HIM zoals hieronder weergegeven (hierna: ‘Diensten’):

 • nl: bemiddeling tussen kandidaten en werkgevers in de hospitality sector;
 • MJP: bemiddeling tussen kandidaten en werkgevers in de hospitality sector voor managementposities binnen die sector;
 • HLN en HVMB: organisatie van netwerkevents voor de hospitality sector.

Doorzenden aan derden

HIM verstrekt jouw persoonsgegevens alleen aan één van haar opdrachtgevers (jouw potentiële nieuwe werkgever) indien je direct hebt gesolliciteerd op de functie (dit geldt voor hotelprofessionals.nl) dan wel wanneer jij hiervoor jouw toestemming hebt gegeven (dit geldt voor MJP).

Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de verdere verwerking van jouw gegevens. Wij adviseren je daarom om het privacy statement van de relevante derde goed door te nemen. Wel hebben wij  met alle derden aan wie wij persoonsgegevens verstrekken afspraken gemaakt waarin is vastgelegd dat zij in ieder geval dezelfde verplichtingen in acht dienen te nemen zoals opgenomen in dit privacy statement.

HIM is gerechtigd jouw persoonsgegevens te verstrekken (i) aan derden wanneer dit gepast of vereist is op grond van toepasselijke wet- en regelgeving, (ii) aan door HIM ingeschakelde verwerkers (zoals een hosting partij) ten behoeve van onze dienstverlening aan jou; of (iii) aan een (potentiële) koper van onze onderneming of een deel van onze activa.

Bewaren van persoonsgegevens
HIM bewaart jouw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor het onderhouden van de relatie en het verlenen van arbeidsbemiddeling. HIM controleert regelmatig of de gegevens die in het bezit van HIM zijn nog volledig en juist zijn. Gegevens die niet meer noodzakelijk zijn voor de door HIM verstrekte dienstverleningen zullen worden verwijderd. Indien je geen relatie meer wilt onderhouden met HIM kan je dit aangeven (1) op de betreffende website indien jij daar een account hebt aangemaakt (2) door onderaan een mailing aan te geven via de desbetreffende link dat je de mailing niet langer wil ontvangen of (3) een e-mail te sturen naar: info@hotelprofessionals.nl. Indien nodig zullen we dan alleen jouw naam en mailadres bewaren, zodat we kunnen registreren dat je niet langer benaderd wil worden voor vacatures en/of uitnodigingen of mailings wil ontvangen.

Voor het bewaren van persoonsgegevens door de werkgever van de vacature waarop jij hebt gesolliciteerd, verwijzen wij je naar diens privacybeleid.

Beveiliging

Wij hebben alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Hierbij kan je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Ook zijn onze werknemers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor jouw privacy zoveel mogelijk te beperken. Heeft zo’n incident ernstige gevolgen voor jouw privacy (een ‘datalek’), dan zullen wij dit melden bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien nodig, jou hierover informeren.

Doorgifte buiten EER

Wij verwerken jouw persoonsgegevens binnen Nederland. Voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening door HIM worden persoonsgegevens doorgegeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dergelijke doorgifte van gegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Rechten van bezoekers van onze websites

 • Je hebt de volgende rechten over persoonsgegevens die wij van je hebben: Opt-out: bij verwerkingen op basis van jouw toestemming heb je het recht om deze direct en eenvoudig in te trekken.
 • Recht op informatie: je hebt het recht om aan HIM te vragen of jouw persoonsgegevens worden verwerkt.
 • Inzagerecht: je hebt de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, jouw gegevens worden verwerkt.
 • Correctierecht: Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan je een verzoek indienen bij ons om dit te corrigeren.
 • Recht van verzet: Je hebt het recht aan HIM te vragen om jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 • Recht om vergeten te worden: In gevallen waar je toestemming hebt gegeven om gegevens te verwerken, heb je het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Recht op bezwaar: Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wij zullen hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
 • Klachtrecht: Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kan daarvoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indienen van verzoek
Om gebruik te maken van jouw rechten kan je een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk via de e-mail info@hotelprofessionals.nl ingediend worden. Wij hebben vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zullen wij jou laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar bij ons te maken, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Aan de hand van een verzoek kunnen wij aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene.

Veranderingen
Deze Privacy Verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in onze Privacy Verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Verklaring te raadplegen.

April 2019

Hotelvrijmibo Newsletter

Als eerste weten waar de volgende editie plaatsvindt en welke datum je moet vrijhouden in je agenda? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Hierbij ga je ook akkoord met onze privacy voorwaarden.